Đồng phục Hoàng Loan

Điện thoại:  0366.777.172

Email: dongphuchoangloan@gmail.com

Địa chỉ (xem bản đồ)

Kiểu dệt thoi vân điểm biến đổi

(4) - 37 đánh giá

Trên cơ sở của kiểu dệt vân điểm cơ bản người ta biến đổi để hình thành nên kiểu dệt vân điểm tăng (tăng dọc, tăng ngang, tăng đều) và kiểu dệt vân điểm tăng hỗn hợp.

Vân điểm tăng đơn

Là kiểu dệt tăng hai, ba hay hơn nữa điểm nổi theo một trong hai hướng dọc hoặc ngang. Khi điểm nổi dọc tăng thêm thì điểm nổi ngang cạnh nó tăng theo. Nếu điểm nổi tăng theo hướng sợi dọc có vân điểm tăng dọc, nếu điểm nổi tăng theo hướng ngang có vân diểm tăng ngang.

Biểu diễn kiểu dệt vân điểm tăng đơn 2/2

Vân điểm tăng dọc 2/2
Vân điểm tăng ngang 2/2

Vân điểm tăng đều

Đang tải ...

Trên cơ sở kiểu dệt vân điểm cơ bản ta tăng điểm nổi đơn đều cả hai hướng dọc và ngang sẽ được kiểu dệt vân điểm tăng đều

Biểu diễn kiểu dệt vân điểm tăng đều 2/2 và 3/3

Vân điểm tăng đều 2/2
Vân điểm tăng đều 3/3

Tổng hợp

📞
Đang tải ...
Đánh giá: